10 basale punkter for grønne partier:


1. Græsrodsdemokrati 
Alle mennesker har ret til selvbestemmelse og til at have afgørende indflydelse på alle de beslutninger, der vedrører deres liv. Ingen skal underkaste sig andres vilje. Derfor vil vi arbejde for at forøge den folkelige deltagelse på alle niveauer og for at sikre, at valgte repræsentanterne er fuldt ansvarlige overfor de, der har valgt dem. Vi vil ligeledes arbejde for at skabe nye typer af politisk organisationer, hvor folk i et direkte folkestyre deltager i beslutningsprocesserne. 

2. Social Retfærdighed og Lige Muligheder 
Alle mennesker skal have lige ret og chance til at nyde de rigdomme og ressourcer som samfundet og miljøet tilbyder. Vi vil bevidst gøre op med alle de sociale og samfundsmæssige begrænsninger, som forhindrer reel ligestilling og retfærdighed. 

3. Økologisk Visdom 
Alle menneskelige samfund bør handle ud fra den opfattelse, at vi mennesker er en del af naturen, ikke noget selvstændigt hævet over alt andet. Vi må opretholde en økologisk balance og leve inden for de økologiske og ressourcemæssige begrænsninger, som samfundet og kloden tilbyder. Vi støtter et bæredygtigt samfund, der udnytter ressourcerne på en sådan en måde, at fremtidige generationer nyder godt af og ikke lider under vor generations handlinger. Derfor må vi praktisere landbrug, som fornyer jorden; overgå til en energieffektiv økonomi; og leve på en måde, der respekterer egenarten i naturens systemer. 

4. Ikke-Vold 
Det er afgørende vigtigt, at vi udvikler effektive alternativer til samfundets nuværende mønstre af vold. Vi vil arbejde for afmilitarisering og eliminere masseødelæggelsesvåben, uden at være godtroende med hensyn til andre magters hensigter. Vi anerkender behovet for selvforsvar og forsvar af andre, der er i hjælpeløse situationer. Vi vil praktisere ikke-volds metoder, når vi opponerer imod handlinger og politik, som vi er uenige i, og vil lede vore aktioner mod varig personlig, samfundsmæssig og global fred. 

5. Decentralisering 
Centraliseret rigdom og magt er resultat af og årsag til sociale og økonomiske overgreb, miljøødelæggelse og militær oprustning. Derfor støtter vi en omstrukturering af de sociale, politiske og økonomiske institutioner bort fra en ordning, der er kontrolleret af og som giver størst fordele til magtfulde eliter, hen imod en mere demokratisk og mindre bureaukratisk ordning. Beslutninger skal så vidt muligt træffes på det personlige og nære niveau, dog således at alles grundlæggende rettigheder respekteres. 

6. Økonomi baseret på lokale og frivillige fællesskaber og økonomisk retfærdighed 
Vi erkender, at det er væsentligt at skabe en levende og bæredygtig økonomisk ordning, der kan skabe arbejde og en ordentlig levefod for alle mennesker samtidigt med, at en sund økologisk balance opretholdes. En succesfuld økonomisk ordning må sikre, at virksomhederne drives for at opfylde reelle behov og ikke blot for at opnå profit. Alle virksomheder skal tilbyde meningsfuld og værdig beskæftigelse, hvor indkomsterne fordeles ligeligt mellem de beskæftigede. 

Frivillige eller lokale fællesskaber skal bidrage til en økonomisk udvikling, der sikrer beskyttelsen af miljøet og arbejdernes rettigheder. Sådanne fællesskaber skal baseres på bred borgerdeltagelse i ledelse og planlægning; samt styrke livskvaliteten. Vi støtter selvstændigt ejede og drevne fællesskaber, der er socialt ansvarlige, og som fordeler produkter, indkomster og indflydelse blandt alle interesserede parter igennem demokratisk deltagelse. 

7. Lighed 
Vort globale og de nationale samfund bygger på systematisk ulighed i magt og privilegier bl. a. i politik og økonomi, således at små elitegrupper har herredømme over flertallet af almindelige mennesker. Vi arbejder for en fundamental ændring af denne eksisterende tilstand, således at magt og privilegier i stedet fordeles ligeligt blandt alle mennesker. I stedet for egoisme, konkurrence og ulighed ønsker vi solidaritet, samarbejde og lighed. 

8. Respekt for Variation og Forskellighed 
Vi mener, at det er vigtigt at værdsætte kulturelle, etniske, racemæssige, seksuelle , religiøse og spirituelle forskelle, og at fremme udvikling af respektfuld forbindelser på tværs af disse forskelle. 

Det er vores opfattelse, at de mange forskellige mennesker i samfundet bør afspejle sig i vore organisationer og besluttende organer, og vi støtter inddragelse og myndiggørelse af de mennesker, der traditionelt er blevet udelukket og umyndiggjort. Vi anerkender og tilskynder til respekt for andre livsformer end vor egen og til bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. 

9. Personligt og Globalt Ansvar
Vi støtter, at alle mennesker overalt i verden handler for at øge deres personlige og deres families velbefindende, når de samtidig fremmer den økologiske balance og den sociale harmoni. Vi søger at arbejde sammen med folk og organisationer overalt på jorden for at skabe fred , økonomisk retfærdighed, og en sund klode. 

10. Fremtidsorienteret og Bæredygtighed 
Vore aktioner og politik skal være motiveret af langsigtede mål. Vi vil søge at bevare værdifulde ressourcer samt genbruge eller i det mindste etablere sikker opbefaring af alt det affald, vi skaber. Samtidigt vil vi udvikle en bæredygtig nationaløkonomi, der ikke er afhængig af stadig vækst for at kunne fungere. Vi skal stoppe jagten efter kortsigtet økonomisk profit ved at sikre, at økonomisk udvikling, nye teknologier og økonomisk politik er ansvarlig overfor fremtidige generationer, der skal arve resultaterne af vore handlinger. 

Det er ikke acceptabelt, at vi i den rige del af verden lever på en måde, der forhindrer folk i de fattige dele af verden, eller de kommende generationer, i at opnå en tilsvarende levestandard.

  

 

http://rgf.dkx.dk